Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en -schoenen te dragen.  

Artikel 2

De leden zijn verplicht de contributie te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar, tenzij er betaald wordt per incasso, dan wordt de contributie in 2 termijnen geïnd. Voor nieuwe leden, die zich aanmelden met ingang van 1 april, 1 juli of 1 oktober van een verenigingsjaar, is voor het betreffende verenigingsjaar slechts naar evenredigheid  contributie verschuldigd. Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.  

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn of deel te nemen.  

Artikel 4

Elk seniorlid dient per verenigingsjaar zelfwerkzaamheid voor de vereniging te vervullen, zoals het uitvoeren van kantinediensten, onderhoud van het park, schoonmaken van het clubgebouw.  Het aantal uren zelfwerkzaamheid wordt jaarlijks door het bestuur bepaald.  De wijze van invulling van deze zelfwerkzaamheid wordt elk jaar opnieuw afgesproken en vastgelegd door een door het bestuur aan te wijzen commissielid of bestuurslid. Leden van het bestuur en commissies zijn vrijgesteld van het uitvoeren van de zelfwerkzaamheid. Op de website staat aangegeven welke leden eveneens zijn vrijgesteld van het uitvoeren van de zelfwerkzaamheid.  

Artikel 5

Indien een seniorlid niet wenst te voldoen aan de in artikel 4 genoemde invulling van zelfwerkzaamheid kan hij besluiten deze zelfwerkzaamheid af te kopen voor een bedrag dat jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het gebruikmaken van de afkoopregeling dient elk jaar aan het betreffende bestuurlid of commissielid te worden aangegeven. De penningmeester zal vervolgens een factuur ter hoogte van het afkoopbedrag aan het betreffende lid doen toekomen.    

Artikel 6

Leden die geen gevolg geven aan de in artikel 4 aangegeven uitvoering van zelfwerkzaamheid en niet hebben aangegeven gebruik te willen maken van de afkoopregeling zullen alsnog een factuur toegestuurd krijgen. Het niet voldoen aan de betaling van deze factuur kan leiden tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur.  

Bestuursvergaderingen

Artikel 7

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle bestuursleden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.  

Artikel 8

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.  

Algemene vergaderingen

Artikel 9

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.  

Artikel 10

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de daartoe aangewezen persoon is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.  

Artikel 11

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt. mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 12

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan  dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door de algemene vergadering worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

 Artikel 13

De kascommissie, als bedoeld in artikel 14, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor twee jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.  

Artikel 14   

Door de algemene vergadering worden, voor de overeengekomen duur de volgende commissies  gekozen, bestaande uit een oneven aantal leden:

a)  accommodatiecommissie

b)  kantinecommissie

c)  sponsorcommisse

d)  technische commissie junioren

e)  technische commissie senioren

Bestuurleden kunnen zitting hebben in de commissies.  

Artikel 15

De werkzaamheden van de commissies worden opgenomen op de website van de vereniging.  

Besluitvorming

Artikel 16

Indien een aan de orde gesteld voorstel geen stemming behoeft van de stemgerechtigde leden, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.   

Artikel 17

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes of een andersoortige anonieme (digitale) stemmingstool. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje of in de anonieme (digitale) stemmingstool iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.  

Artikel 18

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 19

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergaderingen één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Elke drie jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Jaarlijks tredende in artikel 11, lid 15 van de statuten genoemde adviseurs af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.  

Artikel 20

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.  namen en adressen van de in artikel 5 lid 1 van de statuten bedoelde personen;

b.  presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.  de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.  

Straffen

Artikel 22

De in de statuten genoemde tuchtrechtelijke boete kan worden opgelegd tot een maximum bedrag van €5000,-.  

Artikel 23

De in de statuten genoemde schorsing kan worden opgelegd voor een maximum duur van 6 maanden.  

Artikel 24

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.  

Aanmeldingsformulier

Artikel 25

Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en overige contactgegevens. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.  De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de daartoe aangewezen persoon door te geven. De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid. De leden zullen wijzigingen in hun adres of contactgegevens doorgeven aan de ledenadministratie.  

Slotbepalingen

Artikel 26

Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten en dit reglement via de website van de vereniging.  

Artikel 27

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 24 februari 2022.   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 113 562 644

clubhuis

Dorpsstraat 102B
4451 AC Heinkenszand

KVK-nummer

40309313