Algemene voorwaarden en privacy policy

Algemene voorwaarden en Privacy Policy van tennisvereniging Tebo Heinkenszand 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van tennisvereniging Tebo Heinkenszand (gevestigd aan de Dorpsstraat 102B te Heinkenszand) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via de website www.avgprogramma.nl verkrijgt en/of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van Tebo Heinkenszand, neem dan contact met ons op: [email protected]

1. Algemeen

1.1 Tennisvereniging Tebo Heinkenszand neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie, echter kan tennisvereniging Tebo Heinkenszand niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2 De informatie van de website kun je gebruiken om een goed beeld te krijgen van de privacyregelgeving en kan helpen bij de vormgeving en de tenuitvoerlegging van je privacy maar kan niet worden opgevat als concreet juridisch advies. Het grbruik van de website is op eigen risico en voor eigen rekening. Tennisvereniging Tebo is niet aansprakelijk voor  schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grote nalatigheid van tennisvereniging Tebo Heinkenszand.

1.3 Ieder aansprakelijkheid van tennisvereniging Tebo Heinkenszand tot de door het aangaan van een verbintenis door middel van een (proef)lidmaatschap tussen tennisvereniging Tebo Heinkenszand en haar leden en in de tennisvereniging Tebo Heinkenszand  geldende regels en reglementen en privacyverklaring omschreven. Aanspraken vervallen indien tennisvereniging Tebo Heinkenszand binnen een jaar na ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4 Tennisvereniging Tebo Heinkenszand is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.5 Tennisvereniging Tebo Heinkenszand is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.6 Tennisvereniging Tebo Heinkenszand is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt. 

1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website.  

2. Links naar en van andere websites

2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Tennisvereniging Tebo Heinkenszand is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van tennisvereniging Tebo Heinkenszand.

3.  Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij tennisvereniging Tebo Heinkenszand of bij derden die dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan tennisvereniging Tebo Heinkenszand. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van tennisvereniging Tebo Heinkenszand.  

3.2 Tijdens activiteiten van de vereniging kan beeldmateriaal, zoals foto’s en video-opnamen worden gemaakt van de deelnemers en verdere aanwezigen. Een lid kan vooraf middels een ondertekende schriftelijke verklaring aangeven dat hij/zij niet zichtbaar wil zijn op beeldmateriaal. Dat gebeurt bij voorkeur bij aangaan van een (proef)lidmaatschap en/of op het moment dat begonnen wordt met het maken van foto’s of videopnamen. Ook achteraf kan een lid schriftelijk aan de ledenadministratie van tennisvereniging Tebo Heinkenszand kenbaar maken dat hij/zij niet wil dat hij/zij zichtbaar in beeld is. Bij inschrijving als (proef)lid van de vereniging ontvangt het (proef)lid een digitaal formulier waarop het nieuwe lid aan kan kruisen of hij/zij toestemming verleent voor gebruik van beeldmateriaal waarop het (proef)lid zichtbaar in beeld is.  

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.

4.3 Tennisvereniging Tebo Heinkenszand behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.  

5. Privacy Statement         

Tennisvereniging Tebo Heinkenszand hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisvereniging Tebo Heinkenszand houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.         
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.    
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.         
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.  Als tennisvereniging Tebo Heinkenszand zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoons-gegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

        Tennisvereniging Tebo Heinkenszand

        Dorpsstraat 102B

        4451 AC  Heinkenszand

       [email protected]

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door tennisvereniging Tebo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie, het organiseren activiteiten binnen tennisvereniging Tebo Heinkenszand, versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, opstellen kantinelijsten met daarop vermelding van naam en telefoonnummer(s).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • IBAN                  

Verstrekking aan derden         

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:         

 • Ledenadministratie KNLTB
 • Het verzorgen van de internetomgeving door KNLTB.Club voor de website www.teboheinkenszand.nl.
 • Het verzorgen van activiteiten d.m.v. www.toernooi.nl 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersover-eenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen         

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.           

Bewaartermijn         

Uitvoeringsorganisatie tennisvereniging Tebo Heinkenszand bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.         

Beveiliging         

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens tennisvereniging Tebo Heinkenszand van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons-gegevens.           

Rechten omtrent je gegevens         

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Opmerking: Zonder gebruik te mogen maken van uw gegevens is een lidmaatschap van tennisvereniging Tebo Heinkenszand niet mogelijk.  

Klachten         

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 113 562 644

clubhuis

Dorpsstraat 102B
4451 AC Heinkenszand

KVK-nummer

40309313